Jesteśmy certyfikowaną firmą Google 504 786 007 0048 32 720 67 89

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane usługodawcy serwisu:
Mariusz Zakrzewski Pozycjoneria
80-207-200 Pszczyna, Al. Zwycięstwa 50a/1
NIP: 9570931384
Regon: 220971503

Portal Internetowy pozycjoneria.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Portalu Internetowego pozycjoneria.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi w domenie internetowej pozycjoneria.pl i jej subdomenach.
Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego pozycjoneria.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego pozycjoneria.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu pozycjoneria.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym pozycjoneria.pl.
Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego pozycjoneria.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego pozycjoneria.pl Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

2. DEFINICJE

Portal Internetowy pozycjoneria.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem pozycjoneria.pl
Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu pozycjoneria.pl oraz Usług dostępnych w Portalu pozycjoneria.pl;
Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu pozycjoneria.pl serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują pozycjoneria.pl;
Partner - każdy podmiot współpracujący z pozycjoneria.pl na podstawie stosownej umowy;
Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU Pozycjoneria.pl

W ramach Portalu pozycjoneria.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług: porównanie cen różnych dostawców usług, wypełnienie formularza do wybranego dostawcy usługi lub do wielu dostawców usług. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu pozycjoneria.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu pozycjoneria.pl jest bezpłatne.
W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.
Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu pozycjoneria.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu pozycjoneria.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Pozycjoneria.pl

Portal pozycjoneria.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu pozycjoneria.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu pozycjoneria.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu pozycjoneria.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu pozycjoneria.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu pozycjoneria.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu pozycjoneria.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu pozycjoneria.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU Pozycjoneria.pl

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu pozycjoneria.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu pozycjoneria.pl Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu pozycjoneria.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU Pozycjoneria.pl

Do korzystania z Usług w Portalu pozycjoneria.pl niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu pozycjoneria.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu pozycjoneria.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności pozycjoneria.pl

9. DANE OSOBOWE

W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu pozycjoneria.pl Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu pozycjoneria.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@pozycjoneria.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu pozycjoneria.pl wraz z informacją o ich dokonaniu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu pozycjoneria.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu pozycjoneria.pl.
Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu pozycjoneria.pl.
Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, Usługodawca - w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z Nami.

Imię i Nazwisko

E-Mail

Strona Internetowa

Leave this empty:

Wiadomość

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies. Zapoznaj się z naszym regulaminem.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016, pozycjoneria.pl